Sprzedaż i warunki dostawy

1 Zastosowanie i ważność

1.1 Wszelkie naprawy i handel dzieje się na te warunki, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

2 Oferty

2.1 Wszystkie oferty są wiążące przez okres 30 dni, tak, że oferta musi być przyjęta w ciągu 30 dni od daty złożenia oferty.

3 Cena

3.1 Wszystkie ceny podane są w koronach duńskich, bez VAT, chyba że zaznaczono inaczej w ofercie.

4 Płatność

Płatność należy uregulować w ciągu 8 dni () po przekazaniu / dostawy, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie ..

4.1 Odsetki są obliczane w wysokości 2 procent za każdy miesiąc po upływie terminu płatności.

4.2 Klient nie jest uprawniony do potrącenia z ceny zakupu, chyba że roszczenie wzajemne w piśmie została uznana przez sprzedającego.

4.3 Wszelkie rabaty / premie przyznawane tylko na terminowe płatności.

4.4 Jeśli zdolność klienta do zapłaty po postrzeganie sprzedawca pogarsza znacząco po składania oferty, sprzedający ma prawo, jako warunku wykonania zamówienia, do żądania zaliczki lub zabezpieczenie ceny zakupu.

5 Zastrzeżenie własności

5.1 Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty wszelkich kwot włącznie. naliczone odsetki oraz koszty związane z zamówieniem są wypłacane. 

5.2 Do czasu całkowitej zapłaty, a tym samym własności przekazywane do klienta, to nie jest uprawniony do przeniesienia sprzedany towar, w tym zastaw, wynajęcia, pożyczać lub w inny sposób rozporządzać sprzedawanych towarów z naruszeniem własności sprzedającego. 
 

Dostawa i miejsca dostawy

6.1 Uzgodnione klauzule dostawy należy interpretować zgodnie z Incoterms obowiązujące na zamknięcie, pt. Incoterms 2010.

6.2 O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, dostawy, Ex Works sprzedaje  Porschevej 2, 7100 Vejle.

6.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej dostawy.

7 Odpowiedzialność za opóźnienie

7.1 Naprawa, dostawa i dostawy w ciągu 5 dni roboczych po ustalonym terminie nie są uznawane za opóźnienie. 

7.2 Sprzedawca nie jest ponadto odpowiedzialny za opóźnienia, chyba że klient udowodni, że opóźnienie z winy Sprzedającego lub innych osób, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia, chyba że klient może udowodnić, że opóźnienie z winy Sprzedającego lub innych osób, dla których sprzedający jest odpowiedzialny. 

7.3.3 Daty i godziny zgodnie z najlepszym szacunkiem, ale Sprzedający zastrzega sobie prawo do przesunięcia ich w okolicznościach określonych zgodnie z § 11.

Odpowiedzialność za wady

8.1 Przy dostawie, Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia właściwej test / badanie naprawionego / sprzedanej rzeczy i nie może w późniejszym terminie wniosku o brakach, że Klient powinien odkrytych przez takiego badania. 

8.2 Prawo do odszkodowania za wadliwego elementu oraz bezpłatny usunięcie awarii w pracy naprawczego jest przez sześć miesięcy, chyba że udział w pytaniu jest sobie część lub uszkodzenie nastąpiło w czasie transportu, jest wynikiem niewłaściwego / niewłaściwej obsługi, niewłaściwego połączenia, montażu lub podobnych warunkach niezależnych od Sprzedającego, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Prawo do odszkodowania w odniesieniu do sprzedawanych części zamiennych jest ważny przez 12 miesięcy.


8.3 Po upływie okresu, o prawo do żądania odszkodowania, nie ma remedium na naruszenie umowy mogą być poszukiwane.
8.4 Sprzedawca jest uprawniony do świadczenia sprostowania w rozsądnym terminie. Jeśli nie jest to możliwe, aby zapewnić sprostowanie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do powiadomienia proporcjonalnego odmowy uznania całości lub części kosztów naprawy już zafakturowanych.

 

8.3 F.s.v. Warunki sprzedaży części zamiennych pod warunkiem 12 miesięcznej gwarancji.

8.4 Po jego upływie terminu gwarancji unieważnia lekarstwo.

8.5 Sprzedawca ma prawo do usunięcia braków w terminie rozsądnym czasie. Jeśli lekarstwo nie ma się odbyć zastrzega sprzedającego prawo do odmowy udzielenia proporcjonalnej w całości lub w części kredytowania już zafakturowane koszty napraw.
 

9 Instalacja

9.1 W przypadku, gdy prace remontowe prowadzone na adres Klienta, Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego środowiska instalacyjnego, w tym dostaw i wentylacji energii elektrycznej i wody.

10 Odpowiedzialność za produkt.

10.1za produkty wadliwe / naprawy sprzedawcy jest wyłącznie do obowiązkowych zasad.

10.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała na dostawy / spadku, a nie inaczej za szkody, podczas gdy maszyna jest w posiadaniu klienta.

10.3 Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za użytku klienta maszyny.

10.4 Sprzedający jest wyłącznie odpowiedzialny za szkody, jeśli zostanie udowodnione, że szkoda została spowodowana przez zaniedbania popełnione przez sprzedawcę, lub innych osób, dla których sprzedający jest odpowiedzialny.

10.5 Jeżeli Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zobowiązania produktów osobom trzecim, klient jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania Sprzedawcy, do tego stopnia, iż z powyższych. 

10.6 Klient zobowiązany jest być pozwany w tym samym miejscu i tego samego prawa obowiązującego Sprzedającego.

 

 11 Force majeure.

11.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe opóźnienia lub niewykonania z powodu siły wyższej, w tym wojny, zamieszki, strajki, blokady, blokady, eksportu i zakazów importowych, konfiskaty, ograniczeń walutowych, ogólne braki, niedobory pracowników i transportu, wadliwych dostaw od dostawców lub opóźnienia z tego pożaru, klęski żywiołowej lub podobnego zdarzenia, które Sprzedawca nie mógł uniknąć i których skutkom Sprzedawca był w stanie zapobiec.

 11.2 Sprzedawca musi poinformować klienta o takich okolicznościach bez zbędnej zwłoki.


11.3 Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę na piśmie, od odpowiedzialności oraz bez obowiązku zrekompensowania drugą Stronę, jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwe przez ponad miesiąc ze względu na działanie siły wyższej.

 

12 Ograniczenie odpowiedzialności

12.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty operacyjnej, utratę zysków lub inne straty pośrednie lub konsekwencje poniesione przez Klienta lub osoby trzeciej, niezależnie od tego spowodowane przez opóźnienia, braków lub odpowiedzialności za produkt.

12.2 F.s.v. zakresie odpowiedzialności za wady, kompensacja max. Faktura kwotę do sumy, podczas gdy w odniesieniu do wymiany. max opóźnienie. nie może przekroczyć 15% kwoty faktury.
 

13.1 Wszelkie spory między Stronami muszą być rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim, ale prawa międzynarodowego na sprzedaży towarów (CISG) nie znajduje zastosowania. Sąd pierwszej instancji jest Kolding.

 

Pozwol nam zadzwonic do ciebie